logo

 Algemene voorwaarden

 voor de

 Praktijk voor Maatschappelijk Werk Van-Elsacker

 
 


I.

TOEPASSELIJKHEID

II.

INSPANNINGSVERBINTENIS

III.

GEHEIMHOUDING

IV.

TARIEF

V.

KOSTEN EN BTW

VI.

BETALING

VII.

AANSPRAKELIJKHEID

VIII.

BEËINDIGING / VERLENGING

IX

GESCHILLEN

X

REVISIE DATUM

 

I. TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de praktijk, en / of de persoon die de hulp verleent, verder genoemd de maatschappelijk werker en zijn cliënt(en) en zijn een onverbrekelijk onderdeel van die overeenkomst. Deze voorwaarden zijn in de manlijke vorm enkelvoud geschreven, maar kunnen onverlet voor de vrouwelijke of meervouds vorm doorgaan.

top

II. INSPANNINGSVERBINTENIS

1. De maatschappelijk werker verbindt zich iedere hulpvraag / opdracht naar beste vermogen, inzet en kennis te behandelen.

2. De maatschappelijk werker verbindt zich de cliënt op de hoogte te houden van eventuele ontwikkelingen van buiten af, mits het niet in strijd is met andermans souvereiniteit.

3. Van relevante correspondentie zal de maatschappelijk werker aan de cliënt kopieën verstrekken, indien mogelijk bij voorkeur per email.

top

III. GEHEIMHOUDING

De maatschappelijk werker is gehouden tot geheimhouding van alle feiten die hem bekend worden ten aanzien van de cliënt behoudens activiteiten en zaken waarbij de integriteit van de maatschappelijk werker  in het geding komt of kan komen. Hij kan zich beroepen op verschoningsrecht om de cliënt te vrijwaren van inbreuk op diens privacy. Na overleg met de cliënt kan de maatschappelijk werker contact opnemen met 1e lijns hulpverleners om een betere hulpverlening te bewerkstelligen. Informatie over de cliënt wordt uitsluitend dan gegeven nadat cliënt hiermee instemt.

top

IV. TARIEF

Alle werkzaamheden, zowel consulten, die in principe 1 uur duren, alsmede noodzakelijk administratieve werkzaamheden worden naar rato verricht tegen het vastgestelde tarief, hetwelk is vastgesteld voor de periode van 1 januari  t/m 31 december. Ook consulten die niet minimaal 24 uur van te voren zijn afgezegde worden in rekening gebracht. Indien van toepassing, worden deze bedragen verhoogd met het aantal kilometers dat gereden is ten behoeve van de cliënt maal het vastgestelde kilometer bedrag.

Vermelde bedragen zijn ex BTW, tenzij anders vermeld.

Herziening van de tarieven vindt jaarlijks plaats per 1 januari. Bij bestaande hulpverleningsovereenkomsten bestaat een overlap van vier consulten, m.a.v. het vijfde consult wordt berekend volgens het nieuwe tarief. Cliënt heeft het recht hiermee niet akkoord te gaan en de hulpverleningsovereenkomst te beëindigen binnen deze vier consulten. Bijkomende kosten worden wel meteen berekend naar het nieuwe tarief. De cliënt wordt hierover geïnformeerd.

top

V. KOSTEN EN BTW

Alle kosten voor de cliënt door de maatschappelijk werker gemaakt  worden doorberekend. Zie voor de diverse bedragen  "tarieven" op de homepage.

Het BTW tarief is wettelijk vastgesteld op 21%.

top

VI. BETALING

• Betaling van facturen dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt de wettelijke rente over het factuurbedrag verschuldigd.

• De cliënt is tevens alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd, welke noodzakelijk zijn om de gefactureerde bedragen te incasseren, alsmede de daadwerkelijke gemaakte gerechtelijke kosten.

• De maatschappelijk werker is gerechtigd de werkzaamheden voor een cliënt op te schorten, indien een of meerdere facturen langer dan 30 dagen onbetaald openstaan. De maatschappelijk werker doet hiervan binnen redelijke termijn mededelingen aan de cliënt.

top

VII. AANSPRAKELIJKHEID

De aansprakelijkheid van de maatschappelijk werker voor tijdens het uitoefenen van de hulpverlening / opdracht gemaakte beroepsfouten is beperkt tot de hoogte van het door te beroepsaansprakelijkheidsverzekering uit te betalen bedrag. Behoudens in geval van opzet of grove schuld is uitgesloten van aansprakelijkheid, schade welke niet wordt gedekt door de voor maatschappelijk werker verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

top

VIII. BEËINDIGING / VERLENGING

Automatisch na de van te voren vastgelegde termijn eindigt de hulpverlening. De cliënt zowel als de maatschappelijk werker kunnen de overeenkomst tussentijds beëindigen door schriftelijke mededeling aan de ander of in gezamenlijk overleg. Verlenging is uitsluitend in gezamenlijk overleg. De cliëntgebonden internet pagina blijft in ieder geval nog drie maanden lang na beëindiging van de hulpverlening beschikbaar.

top

IX. GESCHILLEN

In geval van geschillen geldt het Nederlands recht en kunnen deze voorgelegd worden aan de kantonrechter.

top

X. REVISIE DATUM

Voorgaande algemene voorwaarden zijn niet meer van toepassing, behalve zij die geldig waren op het tijdstip van het afsluiten van een hulpverleningsovereenkomst. (revisiedatum 31 oktober 2012)

Voor akkoord en gezien de Algemene Voorwaarden

Soest,                                    (datum):                                                            (naam):

top

Om deze voorwaarden uit te printen, klikt u met de rechter muisknop op de bladzijde en kunt u de printkeuze maken.
Om terug te keren naar het vorige blad, klik op "terug"